හොඳම දේ දරුවන්ටයි

මේ බ්ලොග් අවකාශය දූලා, පුතාලට කියවන්ටයි.
ලියන්නේ නැන්දල, මාමල.

Friday, August 8, 2014

සිරිත් මල්දම 3
අතින් අත බැඳ                            පෙළ
නොයන් මං මාවත්                      වල
තැනින් තැන කඩ                         වල
නොයන් කරුණක් නැතිව කිසි    කල


අතිනත් බැඳ  පාරේ ගමන් කිරීමත් නිකරුනේ කඩපිල් වල ගැවසීමත් හොඳ නෑ. ඒ දේවල් කිරීමෙන් තමයි දරුවන් දුරාචාරයන්ට හුරු වෙන්නෙ.


තැනින් තැන ගෙන්                ගෙට

ගොසින් බලමින්                 වට පිට
අනුන් කන බොන                     විට
ලොබින් නොයිඳින්  නැතත්    කෑමටතමන්ට කෑමට කිසිවක් නැතත් අනුන් කන බොන ස්ථානවල බලාගෙන ඉන්න හොඳ නෑ.
දනන් නිති                          ගැවසෙන 

තැනින් කුඩ ඉහලා                   ගෙන 
සැරෙන් බස්                          කියමින
ගමන් නොකරන්           උඩඟු විලසින 


සෙනඟ ඉන්න තැන් වලින් කුඩ ඉහලා ගෙන ඒ අයට අවහිර වෙන ලෙස මහ හඬින් කතා කරමින් ගමන් කරන්න නම් හොඳ නෑ.පාරේ යන එන                      විට 

අයින් වීමෙන්                   දකුනට
දුව පැන දඟ                  නොකොට 
ගමන් කළ යුතුය හැම             විට

පාරේ යන එන විට ඒ මේ අත දුවමින් දඟලමින් නොයා දකුණු පැත්තෙන්ම යන්න ඕනෙ දුවල පුතාල.
යම්කිසි                                    ගෙදරකට 

ගිය කල ඕනෑ                              කමකට
ඔවුන් නොමදැක                             ගෙට
ඇතුල් නොම වන් නොහොබී         සිරිතට


අනුන්ගේ ගෙදරකට ගියාම ඒ අයගේ අවසරයක් නැතිව ඒ ගෙට ඇතුල් වෙන්න එපා. එහෙම කලාම ඒ අය සතුටු වෙන්නෙ නෑ. ඒක හොඳ සිරිතක් නෙමෙයි.